Информация об освобождении по процентам

 

Урматтуу МКК Universal Finance and Credit ЖЧКнын кардарлары,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-ноябрындагы No 552 токтомун аткаруу үчүн:

2020-жылдын 1-октябрына чейин 100000 сомдон ашпаган суммадагы насыя алган кардарлар, МКК Universal Finance and Credit ЖЧКсына 2020-жылдын 5-декабрына чейин, анын ичинде электрондук байланыш каналдары аркылуу жазуу жүзүндө арыз менен кайрылышы керек. 2020-жылдын декабрь, 2021-жылдын январь-февраль айларына насыя боюнча пайыздарды төлөөдөн бошотуу үчүн каттоодон өтүңүз.

Эгерде насыя алуучунун бир нече ФКУда насыялары бар болсо (параллелдик насыялар), анда насыя алуучулар өз каалоосу боюнча тандалган бир гана ФКУга кайрылышы керек.
______________________

Уважаемые клиенты ОсОО МКК Universal Finance and Credit,

Во исполнение Постановления Правительства Кыргызской Республики от 13 ноября 2020 года № 552:

Клиентам, получившим кредит до 1 октября 2020 г. в сумме не более 100 000 сом, необходимо обратиться в ОсОО МКК Universal Finance and Credit с письменным заявлением в срок до 5 декабря 2020 г., в том числе через электронные каналы связи, для включения в реестр по освобождению от уплаты процентов по кредиту за декабрь 2020, январь-февраль 2021 г.

В случае если у заемщика имеются кредиты в нескольких ФКО (параллельные кредиты), то заемщикам необходимо обратиться только в одну, выбранную по своему усмотрению ФКО.

TOP